Podstrony

 • Od redakcji

  Czasopismo "Językoznawstwo" obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.
  Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych.
  Przewidujemy też publikacje o wyraźnym ukierunkowaniu tematyczno-problemowym, o czym będziemy informować w poprzedzającym numerze czasopisma.

  Rocznik ma zasięg ogólnopolski. Indeksowane jest w bazach BazHum oraz Index Copernicus (83,53 p w 2017) oraz POL-index. Posiada numer DOI 10.25312/2391-5137. „Językoznawstwo” zostało przyjęte do bazy European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Znajdziecie je także w wykazie czasopism naukowych opublikowanym właśnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).