Podstrony

  • Od redakcji

    Czasopismo "Językoznawstwo" obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.
    Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych.
    Przewidujemy też publikacje o wyraźnym ukierunkowaniu tematyczno-problemowym, o czym będziemy informować w poprzedzającym numerze czasopisma.

    Rocznik ma zasięg ogólnopolski. Indeksowane jest w bazach BazHum oraz Index Copernicus (83,53 p w 2017) oraz POL-index. Posiada numer DOI 10.25312/2391-5137. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).