www.jezykoznawstwo.ahe.lodz.pl
Od redakcji

Czasopismo "Językoznawstwo" obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.
Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych.
Przewidujemy też publikacje o wyraźnym ukierunkowaniu tematyczno-problemowym, o czym będziemy informować w poprzedzającym numerze czasopisma.

Rocznik ma zasięg ogólnopolski.

Językoznawstwo webmaster@ahe.lodz.pl