Podstrony

 • Od redakcji

  Czasopismo "Językoznawstwo" obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.
  Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych.
  Przewidujemy też publikacje o wyraźnym ukierunkowaniu tematyczno-problemowym, o czym będziemy informować w poprzedzającym numerze czasopisma.

  Pismo o zasięgu międzynarodowym (DOI 10.25312/2391-5137) indeksowane jest w bazach:
  - European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS);
  - BazHum
  - Index Copernicus (100p/ICV 2020)
  - oraz POL-index.

  „Językoznawstwo” znalazło się w wykazie czasopism naukowych opublikowanym 01-12-2021 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na pozycji 31430 z liczbą 40 punktów.


  Od 2022 roku zmienia się częstotliwość wydań z rocznika na półrocznik.


  Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).

   

  ZGŁOŚ TEKST