Archiwum

 • Archiwum - 1(11)/2017 ISSN 2391-5137

  JĘZYKOZNAWSTWO 11/ 2017

  Spis treści

  JĘZYKOZNAWSTWO nr 11/2017  
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017

   

  Spis treści

  SEMANTYKA – PRAGMATYKA

  Andrey Zaynuldinov
  Emotional evaluation in Russian as an object of study
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_13-25

  Nizar El Imani
  Huruf al-dżar w arabskim: między anglosaskim genetivem a siedmioma polskimi przypadkami
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_27-35

  Renata Kecmaniuk
  Pozew jako gatunek tekstu urzędowego - założenia wstępne
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_37-45

  Gintautas Kundrotas, Ischak Akai
  Некоторые особенности процесса заимствования в истории турецкого и русского языков
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_47-56

  Alexandr Savchenko, Mikhail Khmelevskiy
  «Над кем смеётесь?», или о специфике создания комического в украинском языке (на примере романа О. Черногуза «Аристократ из Вапнярки»)
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_57-70

   

  FRAZEOLOGIA – FRAZEOGRAFIA

  Elena Nevzorova-Kmech
  Фразеологизмы в словарях польского преступного жаргона, изданных до 30-х годов XX века
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_73-86

   

  PALEOLINGWISTYKA – ETNICZNOŚĆ

  Anna Kulekhova 
  Из этнической истории Прибайкалья
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_89-96

   

  GLOTTODYDAKTYKA

  Magdalena Białek
  Aby lekcja języka obcego miała sens – rozważania teoretyczne oraz rozwiązania dydaktyczne dotyczące kreatywności i strategii w nauczaniu formalnym
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_99-111

  Joanna Duda
  Język angielski podczas zajęć z języka francuskiego – pomoc czy przeszkoda?
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_113-121

  Oliwia Kowalczyk
  Nauczanie leksyki języka specjalistycznego medycznego przy użyciu aplikacji Quizlet, jako przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_123-135

  Oliwia Kowalczyk
  Efektywność przyswajania materiału leksykalnego specjalistycznego w języku angielskim jako obcym. Wyniki eksperymentu badawczego porównującego efektywność pracy metodą tradycyjną i w formule blended-learning
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_137-144

  Marlena Kowalczyk-Jaworska
  Rola rodzica w nauczaniu języków obcych na poziomie przedszkolnym
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_145-153

  Leonid Moskovkin, Krzysztof Kusal
  Опыт стандартизированного описания лингводидактических источников (на материале учебников русского языка для поляков XVIII века)
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_155-169

  Mateusz Szurek
  W jaki sposób można kształtować sprawność językową dziecka bilingwalnego?
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_171-182

  Streszczenie

  Andrey Zaynuldinov
  Ocena emocjonalna w języku rosyjskim jako przedmiot badań

  Nasza działalność komunikacyjna polega nie tylko na tym, żeby opisywać wydarzenia, lecz również oceniać je w sposób emocjonalny lub ekspresywny. Niniejszy artykuł poświęcony jest opisowi fenomenów kategorii oceny, ekspresywności i emotywności na materiale języka rosyjskiego. Autor proponuje kryteria wyodrębnienia konkretnego rodzaju oddziaływania i poddaje go szczegółowej analizie na materiale słownictwa rosyjskiego. Wyniki zaprezentowanego słownika wartościującego mogą być wykorzystane zarówno do opisu leksykograficznego, jak i w przekładzie automatycznym, a także w procesie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

  Słowa kluczowe: semantyka, pragmatyka, ocena emocjonalna, język rosyjski, ekspresywność, emotywność, leksykografia

  ,
  Nizar El Imani
  Huruf al-dżar w arabskim: między anglosaskim genetivem a siedmioma polskimi przypadkami.

  Obiektem naszego badania jest dwumian: partykuła  harf  + rzeczownik w języku arabskim. Konkretnie huruf al-dżar. W podręcznikach do nauczania języka arabskiego a także według wielu badań na podstawie języka angielskiego oraz polskim zostało ustalone, że al-dżar to genetiv.W przypadku gramatyki kontrastywnej angielsko-arabskiej analiza porównawcza jest jak najbardziej owocna, ale w kontekście nauczania Polaków języka arabskiego, gdzie w języku polskim występuje siedem przypadków, sprawa wymaga rewizji. Na podstawie gramatyki języka arabskiego najpierw wymienimy te partykuły, a potem porównamy, analizując odpowiedni przypadek oraz jego strukturę w języku polskim.

  Słowa kluczowe: huruf al-dżar-przypadki-genetiv-gramatyka kontrastywna-gramatyka arabskiego.

  ,
  Renata Kecmaniuk
  Pozew jako gatunek tekstu urzędowego - założenia wstępne

  Praca podejmuje próbę charakterystyki pozwu w zakresie aspektu strukturalnego, pragmatycznego, poznawczego i stylistycznego. Pozew, bez wątpienia zaliczany do gatunków urzędowych, wykazuje cechy podania czy wniosku i poddany jest sformalizowanej strukturze. Jego występowanie jest zawężone tylko do instytucji sądowych. Surowa forma tego gatunku odrzuca zastosowanie ogólnie przyjętych, choćby w podaniach zwrotów grzecznościowych. Jednak w swej najważniejszej części – uzasadnieniu – pozew okazuje się być tworem silnie zindywidualizowanym, zależnym od kompetencji językowej i prawnej autora. W tym zakresie autor sam określa swój styl, który zależny jest od jego sytuacji życiowej i towarzyszących emocji.

  Słowa kluczowe: pozew, gatunek, styl, tekst, nadawca, odbiorca

  ,
  Gintautas Kundrotas, Ischak Akai
  Некоторые особенности процесса заимствования в истории турецкого и русского языков Specyfika zapożyczeń językowych w historii języka tureckiego i rosyjskiego

  Niniejszy artykuł porusza kwestię pochodzenia i rozwoju leksyki języka rosyjskiego i tureckiego z uwzględnieniem aspektu socjolingwistycznego. Uwaga autorów skupia się głównie wokół losu zapożyczeń o charakterze książkowo-piśmienniczym przenikających do języka rosyjskiego i tureckiego z języków o dawnej tradycji literackie.

              Po pierwsze są to zapożyczenia z języka arabskiego i perskiego do języków turkijskich, w tym także do tureckiego. Po drugie – omówione zostały turcyzmy w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich. Po trzecie – zbadano wpływ języka rosyjskiego na języki grupy tureckiej byłego Związku Radzieckiego. Czwarty kierunek badań związany jest z analizą anglicyzmów we współczesnym języku tureckim.

  Słowa kluczowe: zapożyczenia językowe, leksykologia, socjolingwistyka, język rosyjski i języki słowiańskie, języki turkijskie, język turecki, arabski, perski, angielski

  ,
  Alexandr Savchenko, Mikhail Khmelevskiy
  „Z kogo się śmiejecie?” lub o specyfice tworzenia komizmu w języku ukraińskim (na przykładzie powieści O. Czornohuza „Arystokrata z Wapniarki”)

  «Над кем смеётесь?», или о специфике создания комического в украинском языке (на примере романа О. Черногуза «Аристократ из Вапнярки»)

  Zjawisko humoru można badać na różnych poziomach jego manifestacji, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i globalnym. Jednocześnie indywidualny aspekt humoru nie zaprzecza swoistości jego narodowego kolorytu, ponieważ rozumienie humoru, śmieszność i komizm kształtuje się historycznie w ramach wyobrażenia osoby o konkretnym tle kulturowym, poglądzie świata, ideologii i faktach dotyczących rzeczywistości, które otaczają nie tylko jedną osobę, ale grupę jednostek, a szerzej - naród.

  W artykule omówiono lingwistyczną analizę specyfiki humoru narodowego. Zdefiniowane zjawisko jest uważane za indywidualne na ogólnopolskim przykładzie dwóch blisko spokrewnionych języków: ukraińskiego i rosyjskiego, w ujęciu porównawczym.

  Jako konkretny przykład przejawu takiej specyfiki narodowej została przytoczona powieść współczesnego ukraińskiego satyryka, pisarza O. Czornohuza. Liczne przykłady zaczerpnięte z tekstu (w większości stałe porównania), a także osobiste spostrzeżenia na temat mowy potocznej Ukraińców, opisywane są w sposób kontrastywny jako specyfika ukraińskiego humoru. Podkreślona została narodowa tożsamość ukraińskiego humoru, dokonano analizy narodowych obrazów związanych z tworzeniem komicznego efektu charakterystycznego dla ukraińskiej kultury śmiechu, zakorzenionej w specyfice sztuki ludowej.

  Słowa kluczowe: język ukraiński, frazeologia, trwałe wyrażenia porównawcze, idiomy, kulturologia, humor w języku i literaturze  

  ,
  Elena Nevzorova-Kmech
  Frazeologizmy w słownikach polskiej gwary przestępczej, wydanych do lat 30. XX wieku

  Фразеологизмы в словарях польского преступного жаргона, изданных до 30-х годов XX века

  W niniejszym artykule dokonano przeglądu słowników polskiej gwary przestępczej, które zostały opublikowane do lat 30. XX wieku. XX wiek. Szczególną uwagę zwrócono na słowniki i dzieła XIX wieku, ponieważ w tym czasie powstaje większość dzieł leksykograficznych takich autorów jak Estreicher, Kurka, Ludwikowski i Walczak. Szczególne miejsce zajmuje praca H. Ułaszyna, który na podstawie twórczości K. Rusieckiego opracował słownik odzwierciedlający gwarę przestępczą z lat czterdziestych XIX wieku. Zwrócono uwagę na jednostki frazeologiczne wybrane z utworów leksykograficznych wspomnianych autorów, a także S.Udzieli, J. Los, J. Jaworskiego  i A. Landau. Podjęta została próba porównania czterech słowników z punktu widzenia zawartości w nich niektórych jednostek frazeologicznych, a także wyjaśnienia przyczyn rozbieżności. Otrzymane wyniki wraz z hipotezą o pochodzeniu przytaczanych jednostek frazeologicznych przedstawiono w tabeli.

  Słowa kluczowe: frazeologia, gwara przestępcza, etymologia, polska leksykografia

  ,
  Anna Kulekhova
  Z historii etnicznej Przybajkala

  Из этнической истории Прибайкалья

  W artykule omówiono niektóre zagadnienia związane z historią etniczną Przybajkala. Wejście Syberii Wschodniej w skład Państwa Rosyjskiego. Zachowanie i rozwój rosyjsko-buriackiej dwujęzyczności mogą i powinny stać się ważnym elementem tożsamości regionalnej Syberii Wschodniej, pełniąc istotną rolę w rozwiązywaniu dalekosiężnych zadań związanych z formowaniem państwa.

  Słowa kluczowe: paleolingwistyka, etniczny, język buriacki, Buriat, Przybajkale, historia

  ,
  Magdalena Białek
  Aby lekcja języka obcego miała sens – rozważania teoretyczne oraz rozwiązania dydaktyczne dotyczące kreatywności i strategii w nauczaniu formalnym

  Jednym z podstawowych założeń dydaktyki obcojęzycznej jest nauka poprzez sensowne działanie. Pojęcie „sensownego działania” będzie zawsze w jakiś sposób nieostre, ponieważ sens nadawany jest działaniom przez konkretne jednostki, czyli mamy tu do czynienia z subiektywną oceną. Nie jest więc łatwo nadać sens działaniom lekcyjnym w formalnym nauczaniu języka obcego, chociażby z powodu liczby osób uczestniczących zwykle w jednej lekcji. Ale nie jest to niemożliwe. W niniejszym artykule wychodzi się z założenia, że jedną z wielu możliwości usensownienia procesów dydaktycznych na lekcji języka obcego jest prowadzenie przez nauczyciela treningu twórczego myślenia oraz treningu strategicznego, obu zintegrowanych z celami i treściami regularnych zajęć. Wybór ten uzasadnia się paradygmatem konstruktywistycznym, współczesnymi potrzebami edukacyjnymi oraz bieżącymi uwarunkowaniami społecznymi – po to, by ostatecznie przejść do zaprezentowania aplikacji glottodydaktycznych w ramach wspomnianych treningów.

  Słowa klucze: trening twórczego myślenia, trening strategiczny, sensowne działanie na lekcji języka obcego

  ,
  Joanna Duda
  Język angielski podczas zajęć z języka francuskiego – pomoc czy przeszkoda?

  W ostatnich czasach zainteresowanie nauczaniem/uczeniem się języka obcego gwałtownie wzrosło. Zanik granic, podwyższona mobilność oraz łatwiejszy dostęp do informacji przyczyniły się do wzrostu świadomości językowej wśród uczących się. Wyłoniła się również nowa dziedzina badań jaką jest analiza dyskursu uczniowskiego w klasie językowej.

  Poniższy artykuł skupia się na trójjęzyczności formalnej. Zostaje w nim dokonana analiza wypowiedzi uczniów podczas zajęć z języka francuskiego w pierwszej klasie liceum. Na podstawie pozyskanych danych autorka próbuje ustalić rolę języka angielskiego w procesie akwizycji języka francuskiego.

  Słowa kluczowe: język angielski, język francuski, nauczanie języka obcego, trójjęzyczność, dyskurs uczniowski, kontekst formalny, liceum

  ,
  Oliwia Kowalczyk
  Nauczanie leksyki języka specjalistycznego medycznego przy użyciu aplikacji Quizlet, jako przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim

  Współczesne nauczanie języków obcych, w tym specjalistycznych, powinno odzwierciedlać zmiany jakie zachodzą w dydaktyce szkolnictwa wyższego (są one także zauważalne w nauczaniu w szkolnictwie na poziomie podstawowym i średnim), ale również powinno być dostosowane do potrzeb i preferencji dorosłych uczestników kursu - studentów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wykorzystania jednej z ogólnodostępnych aplikacji do nauczania leksyki na poziomie akademickim. Taki sposób nauczania to z jednej strony zachęcenie studentów do nauki, a z drugiej wyjście im naprzeciw i dostosowanie formy do ich potrzeb i oczekiwań. Jest to metoda tzw. treningu językowego doskonale wpisująca się w nurt nowoczesnej dydaktyki uniwersyteckiej, która pozwala na optymalne wykorzystanie czasu nauki zarówno na sali wykładowej jak i poza nią. Studenci dzięki takiej propozycji pracy własnej nad określonym materiałem leksykalnym zyskują więcej czasu na ćwiczenie umiejętności komunikowania się w czasie zajęć z wykładowcą i dzięki tak przeprowadzonemu treningowi językowemu są przygotowani do posługiwania się językiem docelowym w swoim przyszłym środowisku

  Słowa kluczowe: język specjalistyczny, język medyczny, nauczanie uniwersyteckie, nowoczesne technologie, komunikowanie

  ,
  Oliwia Kowalczyk
  Efektywność przyswajania materiału leksykalnego specjalistycznego w języku angielskim jako obcym. Wyniki eksperymentu badawczego porównującego efektywność pracy metodą tradycyjną i w formule blended-learning.

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników eksperymentu pilotażowego badającego efektywność przyswajania materiału leksykalnego specjalistycznego w języku angielskim jako obcym w nauczaniu profesjolektów za pomocą metody tradycyjnej i nauczaniu w formule blended-learning. W pierwszej części przedstawiona zostanie koncepcja nauczania metodą blended-learningową. W części drugiej natomiast opisane zostanie badanie autorki oraz wyniki, jakie zostały uzyskane.

  Słowa kluczowe: język specjalistyczny, profesjolekt medyczny, metoda tradycyjna, blended-learning

  ,
  Marlena Kowalczyk-Jaworska
  Rola rodzica w nauczaniu języków obcych na poziomie przedszkolnym

  Wiek rozpoczęcia obowiązkowej nauki języka obcego stopniowo się obniża zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. W kilku państwach członkowskich, włączając Polskę, obowiązek ten dotyczy już dzieci uczęszczających do przedszkoli. W zaistniałej sytuacji istotne staje się badanie różnych aspektów nauczania języka obcego na tym poziomie. Celem artykułu jest skupienie się na rodzicach dzieci w wieku 3-5 lat i ich roli w tym procesie. W życiu kilkuletniego dziecka rodzic jest wzorcem różnych zachowań, stąd jego wpływ na edukację wydaje się znaczący. W tekście przedstawione zostaną wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci w wieku 3-5 lat. Omówione zostanie m.in. to, co rodzice właściwie wiedzą i myślą o procesie uczenia się języka w tak wczesnym wieku.

  Słowa kluczowe: przedszkole, dzieci, rodzice, nauczanie języków obcych

  ,
  Leonid Moskovkin, Krzysztof Kusal
  Próba standaryzowanego opisu źródeł glottodydaktycznych (na materiale podręczników języka rosyjskiego dla Polaków w XVIII wieku)

  Опыт стандартизированного описания лингводидактических источников (на материале учебников русского языка для поляков XVIII века)

  Artykuł zawiera propozycję jednej z form opisu źródeł glottodydaktycznych, która uwzględnia: po pierwsze dotychczasowe sposoby opisu rozmaitych dokumentów, zwłaszcza próbę sporządzenia formularza do standaryzowanego opisu prac lingwistycznych (B. Colomb and A. Pelfren) i po drugie – potrzeby badaczy z dziedziny glottodydaktyki. Podane są przykłady sporządzenia w tej postaci informacji o podręcznikach języka rosyjskiego dla Polaków autorstwa M. Lubowicza, F.J. Makulskiego i M.G. Zubakowicza (XVIII wiek).

  Słowa kluczowe: historia glottodydaktyki, glottodydaktyczne materiały źródłowe, standardowa forma opisu materiałów źródłowych, podręczniki języka rosyjskiego dla Polaków, wiek XVIII, Mikołaj Lubowicz, Franciszek Makulski, Marcin Zubakowicz

  ,
  Mateusz Szurek
  W jaki sposób można kształtować sprawność językową dziecka bilingwalnego?

  Celem artykułu jest ukazanie trudności, jakich może doświadczać dziecko dwujęzyczne podczas jednoczesnego przyswajania dwóch języków oraz wskazanie nauczycielom sposobów na przezwyciężenie tychże trudności i podniesienie sprawności językowej dziecka bilingwalnego. W artykule zaprezentowano błędy językowe popełniane przez czternastoletniego chłopca mieszkającego w Australii. Analiza jego błędów językowych oraz wnioski na temat poziomu językowego w odniesieniu do polszczyzny, w zakresie umiejętności budowania zdań poprawnych pod względem leksykalnym i gramatycznym, pozwoliły na wskazanie konkretnych działań, jakie powinien podjąć lektor w celu podniesienia poziomu językowego chłopca w języku drugim.

  Słowa kluczowe: bilingwizm, dwujęzyczność, błąd językowy.

  Table of contents

  Andrey Zaynuldinov
  Emotional evaluation in Russian as an object of study
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_13-25

  Nizar El Imani
  Huruf al-dżar in arabic: between the Saxon genitive and seven Polish cases
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_27-35

  Renata Kecmaniuk
  Claim as a genre of official text - preliminary assumptions
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_37-45

  Gintautas Kundrotas, Ischak Akai
  On the peculiarities of language borrowings in the history of Turkish and Russian languages
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_47-56

  Alexandr Savchenko, Mikhail Khmelevskiy
  «What are you laughing at?» - about the specifics of creation of comic effect in Ukranian (on an example of the novel by О. Chernoguz «Aristocrat from Vapniarka»)
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_57-70

  Elena Nevzorova-Kmech
  Phraseologisms in the dictionaries of the Polish criminal jargon issued to the 1930s
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_73-86

  Anna Kulekhova 
  On the ethnic history of the Pribaykalye
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_89-96

  Magdalena Białek
  To make sense of the foreign language lesson - theoretical considerations and educational solutions regarding creativity and strategy in formal teaching
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_99-111

  Joanna Duda
  The use of English during French classes - scaffolding or obstacle?
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_113-121

  Oliwia Kowalczyk
  Teaching specialist medical language lexis with the Quizlet application, as an example of using modern technologies in teaching at the university level
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_123-135

  Oliwia Kowalczyk
  The effectiveness of acquiring specialist lexical material in English as a foreign language. The results of a research experiment comparing the efficiency of the traditional method and the blended-learning formula
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_137-144

  Marlena Kowalczyk-Jaworska
  The role of parents in foreign language learning at pre-primary level
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_145-153

  Leonid Moskovkin, Krzysztof Kusal
  Experience of standardized description of linguodidactic sources (on material of Russian language textbooks for the Poles of the XVIII century)
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_155-169

  Mateusz Szurek
  Ways to shape the linguistic efficiency of the bilingual child
  https://doi.org/10.25312/2391-5137.11/2017_171-182

  Abstract

  Andrey Zaynuldinov
  Emotional evaluation in Russian as an object of study

  The main purpose of communication activity is not only to describe events, but also to evaluate them emotionally or expressively. This article is dedicated to the description of the phenomena of emotional evaluation, expressiveness and emotionality (emotivity) on the material of the vocabulary of the Russian language. The author suggests the criteria for identifying this type of impact, analyzes it in detail. The results of the presented Emotional-evaluative dictionary EMOS can be taken into account both in the lexicographical description and in automatic translation as well as in teaching Russian as a foreign language.

  Keywords: semantics, pragmatics, emotional evaluation, Russian language, expressiveness, emotivity, lexicography description

  ,
  Nizar El Imani
  Huruf al-dżar in arabic: between the Saxon genitive and seven polish cases

  The object of our study is the structure: particle harf + noun in Arabic. Specifically huruf al-dżar. The textbooks for teaching the Arabic language and a several studies based on English and Polish established that al-dżar is genetiv. In the case of contrastive English-Arabic grammar, comparative analysis is most revealing, but in the context of teaching the Arabic language to Poles where in the Polish language there are seven cases, the matter requires revision. On the basis of the Arabic grammar, we will mention them, and then compare and analyze the appropriate case and its structure in the Polish language.

  Keywords: huruf al-dżar-genitive-Polish cases-contrastive grammar-Arabic grammar.

  ,
  Renata Kecmaniuk
  Claim as a genre of official text - Preliminary assumptions

  The work attempts to characterize the claim in terms of structural, pragmatic, cognitive and stylistic aspects. The writ, undoubtedly classified as an official species, shows features of application and is subject to a formal structure. Its occurrence is limited only to judicial institutions. The crude form of this species rejects the generally accepted use in courtesy requests. However, in its most important part - the justification - the claim turns out to be a highly individualized creature, depending on the linguistic and legal competence of the author. In this regard, the author himself determines his style, which depends on his living situation and accompanying emotions.

  Keywords: claim, genre, style, text, sender, recipient.

  ,
  Gintautas Kundrotas, Ischak Akai
  On the peculiarities of language borrowings in the history of Turkish and Russian languages

  The article focuses on the analysis of the origins and development of Turkish and Russian lexis from the socio-linguistic perspective. The fate of book-written borrowings that entered the Turkish and Russian languages from the languages with a long literary tradition is explored.

  First, the article analyses borrowings that entered Turkic languages, including Turkish, from Arabian and Persian languages. Second, Turkic borrowings in Russian and other Slavonic languages are explored. Third, the article focuses on the influence of the Russian language on Turkic languages spoken in the former Soviet Union, which were largely affected by Russian lexis. Finally, English borrowings in the modern Turkish language are explored.

  Keywords: language borrowings, lexicology, socio-linguistic, Turkic languages, Turkish , Russian and Slavonic languages,

  ,
  Alexandr Savchenko, Mikhail Khmelevskiy
  «What are you laughing at?» - about the specifics of creation of comic effect in Ukranian (on an example of the novel by О. Chernoguz «Aristocrat from Vapniarka»)

  The phenomenon of humor can be examined at the different levels of its manifestation, both at the individual and at the universal. At the same time, the individual aspect of humor does not deny the fact of its nation color, as understanding of humorous, ridiculous, and comical is formed historically within the framework of a person's imagination of the concrete cultural background, world view, ideology and facts of reality which surround not only the one individual, but the group of individuals, and wider – a nation.

  Given article deals with linguistic analysis of specific of national humor. Marked phenomenon is regarded as individual one within the nationwide example of two closely related languages: Ukrainian and Russian, in their comparative analysis.

  As an concrete example of the manifestation of such national specific was taken the novel of modern Ukrainian satirist, writer O. Chornohuz. Numerous examples taken from the text (mostly stable comparisons), as well as personal observations on the colloquial speech of the Ukrainians, are described in a contrasting manner as the specific nature of Ukrainian humor. It is emphasized national identity of the Ukrainian humor, analyzes the national images involved in the creation of comic effect, characteristic for the Ukrainian laughter culture, rooted in the depth of folk art.

  Keywords: Ukranian language, phraseology, comparative fixed idioms, idiomatic expressions, culturology, humour in a language and literature  

  ,
  Elena Nevzorova-Kmech
  Phraseologisms in the dictionaries of the Polish criminal jargon issued to the 1930s

  This article provides an overview of the dictionaries of the Polish criminal jargon, which were published before 1930s. Particular attention is paid to the dictionaries and works of the 19th century, because it is at this time that most of the works of such authors as Estreicher, Kurka, Ludwikowski and Walczak appeared. A special place is given to the description of the work of G. Ulashin, who, on the basis of the work of K. Rusiecki, compiled a dictionary reflecting the criminal jargon of the 1840s. We also consider the phraseological units that were selected from the lexicographical works of the authors mentioned, as well as that of S.Udziela, J. Łoś, J. Jaworski and A. Landau. We attempted to compare four dictionaries from the point of view of the content of some phraseological units in them, and also to explain the reasons for the discrepancies. The analysis data are given in the table. There we give the assumptions about the origin of the units.

  Keywords: phraseology, criminal argo, etymology, Polish lexicography

  ,
  Anna Kulekhova
  From the ethnic history of the Baikal Region

  Article considers some questions of the ethnic history of Baikal Region. Joining of Eastern Siberia into the Russian State. The preservation and development of Russian-Buryat bilingualism can and should become an important component of regional identity in Eastern Siberia, performing a significant role in addressing far-reaching tasks of nation-building.

  Keywords: paleolinguistics, ethnic, Buryatp language, Baikal region, Buryat, history.

  ,
  Magdalena Białek
  To make sense of the foreign language lesson - theoretical considerations and educational solutions regarding creativity and strategy in formal teaching.

  One of the basic assumptions of foreign language teaching methodology is that one learns through meaningful actions. The term “meaningful actions” will always be somehow vague because sense is made of actions by specific individuals, so there is always some subjective evaluation involved. Therefore, it is not easy to make class activities meaningful in the formal setting of foreign language teaching, taking into account for example the number of students participating in a single class. However, it is not impossible, either. This article assumes that one of the many possibilities to make sense of FLT processes is when the teacher carries out creative thinking training and strategic training, both of them integrated with the objectives and contents of regular classes. This choice is explained and justified by the constructivism paradigm, contemporary educational needs, as well as the social circumstances. Eventually, the article presents FLT applications within the trainings mentioned above.

  Keywords: creative thinking training, strategic training, meaningful actions, constructivism paradigm

  ,
  Joanna Duda
  The use of English during French classes - Scaffolding or Obstacle?

  In recent years the interest in teaching/learning a foreign language has risen. A disappearance of borders, increased mobility and easy access to the Internet contribute to greater language awareness among learners. A new discipline of science, that is, analysis of a student’s discourse in a language classroom has also emerged.

  The above article focuses on a formal model of multilingualism. The work will present an analysis of students’ speaking during French lessons in the first grade in a high school. On the basis of obtained data, the author will try to establish the actual role of English during French acquisition.

  Keywords: English, French, foreign language acquisition, multilingualism, students’ discourse, formal context, high school

  ,
  Oliwia Kowalczyk
  Teaching specialist medical language lexis with the Quizlet application, as an example of using modern technologies in teaching at the university level

  Contemporary teaching methods should reflect the changes that university didactics has been undergoing nowadays as well as be customized to the preferences and needs of the students. The paper presents the use of one of the open-access applications for revising vocabulary as the tool allowing for optimal use of classroom time for communication skills.

  Keywords: specialist language, medical language, university teaching, IT, communication

  ,
  Oliwia Kowalczyk
  The effectiveness of acquiring specialist lexical material in English as a foreign language. The results of a research experiment comparing the efficiency of the traditional method and the blended-learning formula

  The purpose of this paper is to discuss the results of the experiment measuring the effectiveness of specialist vocabulary acquisition. The research compares the traditional approach and the use of blended-learning methods in teaching specialist lexical items. The first part presents the concept of blended-learning. The further part is devoted to the experiment itself,  followed by the  analysis of the obtained results.

  Keywords: specialist language, medical language, traditional approach, blended-learning

  ,
  Marlena Kowalczyk-Jaworska
  The role of parents in foreign language learning at pre-primary level

  The age at which European children start obligatory foreign language education becomes lower and lower. In several member countries of the EU, including Poland, students begin their foreign language classes as early as preschool. Hence, it becomes crucial to research various aspects of foreign language learning at pre-primary level. Parents, who constitute one of the factors influencing the process, seem to play an important role in this age group, as they are undoubtedly role models for such young children. The aim of the article is to examine what parents of very young learners actually know and think about their children’s foreign language learning. The text will include an analysis and discussion of data obtained from questionnaires conducted among parents of children aged 3 to 5.

  Keywords: very young learners, preschool, parents, foreign language learning

  ,
  Leonid Moskovkin, Krzysztof Kusal
  Experience of standardized description of linguodidactic sources (on material of Russian language textbooks for the poles of the XVIII century)

  The standard form of describing linguodidactic sources is proposed in the article, first of all, the experience of describing various documents, in particular the experience of creating a form for the standardized description of linguistic works (B. Colomb and A. Pelfren), and secondly, the needs of researchers in the history of linguodidactics. Examples are given of filling in this form information on textbooks of the Russian language for the Poles M. Lubovitch, F.J. Makulsky and M.G. Zubakovich (XVIII century).

  Keywords: history of linguodidactics, linguodidactic source study, standard form of source description, Russian language textbooks for Poles, 18th century, Mikolai Lyubovych, Franciszek Makulsky, Martin Zubakovich.

  ,
  Mateusz Szurek
  Ways to shape the linguistic efficiency of the bilingual child

  The aim of the article is to portray problems a bilingual child can experience during simultaneous acquiring two tongues and to help teachers to overcome these problems and to raise the linguistic efficiency of the bilingual child. In the article linguistic mistakes made by the fourteen-year-old boy living in Australia were presented. Analysis of his linguistic mistakes and conclusions about the linguistic level with reference to the Polish language, in the ability of building correct sentences under the lexical and grammatical account, allowed to show concrete actions a reader may and should take in order to raise the linguistic level of boy in the second tongue.

  Keywords: bilingualism, linguistic mistake.