Archiwum

 • Archiwum - 1(16)/2022

  JĘZYKOZNAWSTWO 16 (1) /2022

  Spis treści - streszczenia - artykuły

  Wprowadzenie
  ,
  Marzena Fornal

  Marzena Fornal

  https://orcid.org/0000-0002-0263-9081
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  e-mail: mfornal@ahe.lodz.pl

  Problem ogólnych pojęć abstrakcyjnych w kontekście językoznawstwa kognitywnego

  Obecnie panuje powszechnie przekonanie, że założenia pierwszego kognitywizmu w językoznawstwie powinny być całkowicie zastąpione przez paradygmat ucieleśnienia. Jednak choć panuje powszechna zgoda, że kwestia ugruntowania pojęć konkretnych jest dobrze wyjaśniona w ramach teorii ucieleśnionego języka (Lakoff, Johnson), pojawia się poważny problem w przypadku prób wyjaśnienia mechanizmu wyłaniania się pojęć abstrakcyjnych (ungrounding problem, Dove 2016). W niniejszym artykule staram się wykazać, że prawdziwym problemem przed jakim stoją teorie ucieleśnienia, nie jest to, w jaki sposób myślenie abstrakcyjne jest ucieleśnione (Lakoff, Barsalou), lecz jak ucieleśnione poznanie może stać się abstrakcyjne. Jest to tak zwany „ungrounding problem”, który rozbija się na trzy pomniejsze kwestie: problem generalizacji, problem elastyczności oraz problem od-cieleśnienia. Jak twierdzę, dopiero przyjęcie stanowiska pośredniego pomiędzy teoriami ucieleśnienia a teoriami dystrybutywnymi pozwoli na sformułowanie satysfakcjonującego rozwiązania. Poniższy artykuł stanowi przybliżenie jednego z takich stanowisk pośrednich, jakim jest teoria ucieleśnionego i od-cieleśnionego poznania Guy’a Dove’a.

  Słowa kluczowe: językoznawstwo kognitywne, ucieleśniony język, ucieleśnone poznanie, Barsalou, Dove, od-cieleśnione poznanie

  ,
  Włodzimierz Wysoczański

  Włodzimierz Wysoczański

  https://orcid.org/0000-0003-3516-3240
  Uniwersytet Wrocławski
  e-mail: wlodzimierz.wysoczanski@uwr.edu.pl

  Zachowania i stosunki międzyludzkie utrwalone w slangu młodzieżowym (na materiale jednostek wielowyrazowych)

  Celem dociekań jest ukazanie zachowań i stosunków międzyludzkich utrwalonych w slangu młodzieżowym języka polskiego. W utrwaleniu jednostek wielowyrazowych zarysowuje się: płaszczyzna ułożeń i odniesień między ludźmi wynikających z uwarunkowań życia społecznego; sfera zachowań międzyludzkich odzwierciedlająca postawy wobec innych osób oraz tego przejawy; domena działania i wpływu w społecznych interakcjach międzyludzkich ujawniająca zachowania werbalne. Rozważania w zakresie uwzględnianego slangu ukazują rzeczywiste przejawy odniesień i zależności w społecznym współżyciu ludzi, odsłaniają postawy oraz zachowania społeczne w wyrażanych sądach, unaoczniają spektrum zachowań werbalnych.

  Słowa kluczowe: zachowania i stosunki międzyludzkie, jednostki wielowyrazowe, slang młodzieżowy

  ,
  Elena Nevzorova-Kmech

  Elena Nevzorova-Kmech

  ORCID: 0000-0002-4032-1533
  Uniwersytet Łódzki
  elena.nevzorova@uni.lodz.pl

  Tłumaczenie frazeologii ponadstandardowej z języka polskiego na rosyjski (materiały do słownika tłumaczeniowego żargonu na przykładzie powieści Doroty Masłowskiej „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”)

  Artykuł dotyczy zagadnień podstandardowej leksykografii, a w szczególności żargonu. Przedstawiliśmy główne problemy, jakie napotyka autor słownika przy znalezieniu odpowiednika do jednostki żargonowej. W pierwszej części przedstawiono główne metody przekładu neologizmów frazeologicznych na inny język. Druga część artykułu zawiera informacje o historii leksykografii żargonu. Część trzecia zawiera niewielką część  zebranego materiału do słownika tłumaczeniowego.

  Słowa kluczowe: substandard, żargon, frazeologia, dwujęzyczna leksykografia, język polski, język rosyjski

  ,
  Karina Szymańska-Galińska

  Karina Szymańska-Galińska

  ORCID: 0000-0001-9625-4811
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  e-mail: kszymanska.info@gmail.com

  Germanizmy we współczesnej gwarze miejskiej Poznania – interferencja języka niemieckiego na gwarę poznańską w kontekście poszczególnych płaszczyzn organizacji języka

  Artykuł dotyczy germanizmów we współczesnej gwarze miejskiej Poznania. Celem opracowania jest wskazanie wpływu struktur języka niemieckiego na leksykę, składnię i frazeologię gwary poznańskiej. Germanizmy występujące w leksyce rozpatrzono w kontekście kształtowania się polszczyzny poznańskiej (dialektyzmy, archaizmy, regionalizmy) oraz w ujęciu chronologicznym, opierając się na badaniach Bogdana Walczaka (trzy warstwy chronologiczne germanizmów)[1]. W zakresie składni odniesiono się do niemieckich konstrukcji gramatycznych, które przeniesione zostały do gwary poznańskiej. Podział zapożyczeń w obszarze frazeologizmów poznańskich oparto na schemacie przyjętym przez badaczy, wyróżniając niemieckie kalki frazeologiczne (wyrażenia i zwroty) oraz kalki niemieckich idiomów.

  Zebrane materiały wykazały duży wpływ języka niemieckiego na przedstawione płaszczyzny organizacji języka gwary poznańskiej oraz silne zakorzenienie badanych struktur w polszczyźnie poznaniaków.

  Słowa kluczowe: germanizmy, gwara poznańska, interferencja, zapożyczenia niemieckie w leksyce, składni i frazeologii gwary miejskiej Poznania

   


  [1] Zob. B. Walczak., Warstwy chronologiczne germanizmów w gwarze miejskiej Poznania, „Gwary Dziś” 2016, t. 8; Tenże, Wpływy niemieckie w polszczyźnie Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 1992, nr 1-2.

  ,
  Joanna Satoła-Staśkowiak

  Joanna Satoła-Staśkowiak

  https://orcid.org/0000-0002-8821-2379
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  jstaskowiak@ahe.lodz.pl

  O nominalizacji na polsko-bułgarskim przykładzie na podstawie książki Jakuba Banasiaka, Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)

  Tekst dotyczy, wydanej przed dwoma laty, książki Jakuba Banasiaka. W książce Jakub Banasiak opisuje interesujące dla bułgarystów, i slawistów w ogóle, procesy nominalizacyjne w określonych zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową. Poza prezentowanymi  w monografii przykładami oraz ich omówieniem, warte uwagi są rozważania teoretyczne, będące niejako przypomnieniem i wprowadzeniem do części praktycznej.

  Słowa kluczowe: relacja przyczynowo-skutkowa, język polski, język bułgarski, semantyka, składnia, struktura predykatowo-argumentowa, nominalizacja, gramatyka konfrontatywna

  ,
  Katarzyna Tilgner

  Katarzyna Tilgner

  ORCID: 0000-0002-6825-001X
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  e-mail: kfersen@gmail.com

  Rozwój leksemów oznaczających wujka/ciotkę, kuzynów, szwagra/szwagierkę w hispano-romańskim i polskim w perspektywie porównawczej

  Celem tego artykułu jest porównanie rozwoju słownictwa związanego z rodziną w języku polskim i hispano-romańskim na tle łacińskim. Analiza porównawcza dotyczy nazw wujka/ciotki, szwagra/szwagierki i kuzynów Autorka próbuje wytłumaczyć zmiany leksykalne zmianami społecznymi, które miały miejsce na przełomie wieków.

  Słowa kluczowe: etymologia, etnologia komparatywna, zmiany leksykalne, rodzina

  ,
  Jędrzej Michalik

  Jędrzej Michalik

  ORCID: 0000-0001-5938-8079
  Uniwersytet Gdański
  e-mail: jedmich2000@gmail.com  

  Składnia w świetle logopedii – ujęcie neurosyntaktyczne

  Interdyscyplinarność logopedii i czerpanie wiedzy z osiągnięć medycyny, językoznawstwa, psychologii i pedagogiki pozwala spojrzeć na składnię – przedmiot zainteresowania językoznawstwa i logopedii – z nowej, neurosyntaktycznej i neurostrukturalnej perspektywy. W ujęciu tradycyjnym składnia, jako element składowy kompetencji językowej, a więc bytu mentalnego, jest podsystemem języka pozwalającym na łączenie mniejszych elementów w ciągi, którymi rządzą określone reguły gramatyczne. Metodyka terapii logopedycznej dostarcza terapeutom strategii, za pomocą których mogą oni programować i odbudowywać kompetencję składniową. Na kanwie badań neurostrukturalnych możliwe stało się wyróżnienie niektórych obszarów mózgu, które odpowiedzialne są za przetwarzanie składni, co implikuje zupełnie nowe podejście terapeutyczne w nauce o zaburzeniach mowy.

  Słowa kluczowe: składnia, neurosyntaktyka, programowanie języka, terapia logopedyczna, zaburzenia mowy.

  ,
  Dorota Bednarek, Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis

  Dorota Bednarek, Ph.D.

  ORCID ID 0000-0003-4777-2588
  SWPS, Warsaw, Poland
  e-mail: dbednarek@swps.edu.pl  

  Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis, Ph.D.

  ORCID ID 0000-0002-8883-3175
  Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  e-mail: katarzyna.cybulska-gomez@uph.edu.pl  

  Rozwijanie umiejętności badawczych u nauczycieli języków: zobrazowanie trudności i wyznaczanie kierunków praktyki wspieranej badaniami

  Celem naszego tekstu jest pokazanie potencjalnych korzyści płynących z rozwijania umiejętności badawczych nauczycieli w ogóle i nauczycieli języków w szczególności. Sądzimy, że nauczyciele, którzy nabyli umiejętności badawcze są w stanie efektywnie czerpać z badań empirycznych przy podejmowaniu decyzji w klasie, co może zoptymalizować korzyści uczniów. Podkreślamy fakt, że odwołując się do swojego doświadczenia zawodowego, nauczyciele mogą również pełnić rolę aktywnych badaczy dzielących się swoimi obserwacjami i weryfikujących skuteczność poszczególnych technik nauczania lub działań w różnych kontekstach i dla indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Próbując wyjaśnić podstawowe nieporozumienia, dostrzegamy potrzebę praktyki nauczania wspieranej badaniami empirycznymi, która wywodzi się z podejścia “opartego na dowodach”, popularnego w medycynie, psychologii i psychoterapii. W ostatniej części tekstu, pokazujemy przydatność różnych metod badań empirycznych do odpowiedzi na różnego rodzaju pytania badawcze, podając jednocześnie przykłady wysokiej jakości badań z zakresu edukacji językowej. Podsumowując, apelujemy o ściślejszą współpracę i dwukierunkową wymianę know-how między nauczycielami a naukowcami.

  Słowa kluczowe: umiejętność prowadzenia badań, praktyka nauczania wspierana badaniami empirycznymi, praktyka oparta na dowodach, badania skuteczności w edukacji, nauczyciele języków, kształcenie językowe

  ,
  Dorota Drużyłowska

  Dorota Drużyłowska

  Uniwersytet Wrocławski
  ORCID: 0000-0002-1246-406X
  e-mail: dorota.druzylowska@uwr.edu.pl

  Особенности обучения близкородственным языкам. На примере преподавания русского языка в польскоязычной аудитории и польского языка русскоговорящим учащимся

  Specyfika nauczania języków blisko spokrewnionych na przykładzie nauczania języka rosyjskiego osób polskojęzycznych i języka polskiego - rosyjskojęzycznych

  Artykuł dotyczy specyfiki nauczania języków słowiańskich wśród Słowian na przykładzie języka rosyjskiego i polskiego odpowiednio wśród polskojęzycznych i rosyjskojęzycznych uczących się. W tekście przytoczono definicje pojęć kluczowych w kontekście badanego problemu (m. in. interferencji językowej, języków blisko spokrewnionych). Cel artykułu to przedstawienie, wyjaśnienie, charakterystyka i klasyfikacja wybranych mechanizmów powstawania błędów popełnianych przez uczniów podczas opanowywania języka obcego, będących konsekwencją interferencji językowej. Badanie eksperymentalne przeprowadzone z udziałem 60 respondentów (30 Polaków uczących się języka rosyjskiego i 30 osób rosyjskojęzycznych uczących się języka polskiego) dowiodło, że wiele struktur języka ojczystego spowalnia skuteczne opanowanie innego języka słowiańskiego przez Słowian. Zbadano przejawy interferencji językowej na poziomie morfologicznym i składniowym. Zaproponowana metoda, swoista „lustrzana” interpretacja problemu, może być zastosowana przy porównywaniu innych par języków słowiańskich w nurcie glottodydaktyki.

  Słowa kluczowe: interferencja językowa, języki pokrewne, nauczanie języka rosyjskiego jako języka obcego, język polski, nawyk językowy, błąd mowy, badania eksperymentalne

  ,
  Anna Pałczyńska

  Anna Pałczyńska

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  ORCID: 0000-0003-0096-4363
  e-mail: a.u.palczynska@gmail.com

  Jak utrzymać zaangażowanie studentów podczas zajęć zdalnych

  Tematem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania rożnych wirtualnych aplikacji celem utrzymania zaangażowania studentów w żmudny proces zdobywania wiedzy w systemie edukacji zdalnej.

  Wspomina się w nim o takich metodach pracy jak projekty czy grywalizacja pokazując jednocześnie jakie konkretnie narzędzia i w jaki sposób można w ich kontekście zastosować. W dalszej części tekstu przedstawiono sposoby tworzenia interaktywnych karty pracy wraz z wynikami badań nt. zastosowania aplikacji BookWidgets do oceniania.

  Przykład zaplanowanego w oparciu o metody aktywizujące webinarium z tłumaczeń ustnych, jakie przeprowadzane były przez autorkę artykułu w AHE w Łodzi w roku akademickim 2019/2020 stanowi kolejną część artykułu, który zakończono zachęceniem nauczycieli akademickich i nauczycielki akademickie do sięgania po bogate źródło możliwości przekazywania, powtarzania i utrwalania wiedzy jakim jest Internet.

  Słowa kluczowe: nauczanie na odległość, edukacja zdalna, aplikacja, nauczanie aktywizujące

  ,
  Krzysztof Polok, Magdalena Sadlik

  Krzysztof Polok

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0283-9665
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  e-mail: sworntran@interia.pl

  Magdalena Sadlik

  https://orcid.org/0000-0002-6705-6573
  Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej
  e-mail: msadlik96@gmail.com

  Uczenie umiejętności mówienia do ucznia autystycznego; studium przypadku

  Poniższa praca przedstawia dokładną analizę teoretyczną oraz badania mające na celu zweryfikowanie możliwości rozwoju umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim u uczniów posiadających zaburzenia w spektrum autyzmu. W pierwszej części, autor prezentuje informacje dotyczące opisywanego zaburzenia, a także związek między dogłębnym zrozumieniem autyzmu, zastosowaniem odpowiedniej terapii, włączeniem konkretnych metod nauczania, a efektywnym nauczaniem umiejętności komunikacji.  Jak pokazuje literatura, rozwijanie kompetencji językowych może mieć również walory terapeutyczne, co więcej, zastosowanie odpowiednich technik nauczania, powoduje znaczną poprawę zdolności komunikacji w języku angielskim u dzieci autystycznych. Dlatego też, w kolejnej części pracy, przedstawiono wyniki pracy autora z uczennicą cierpiącą na Zespół Aspergera, a na koniec ukazane zostają wnioski wyciągnięte w wyniku badania.

  Słowa kluczowe: SPE, spektrum autyzmu, nauczanie/uczenie się języka angielskiego, metody interaktywne, zespół Aspergera, rodzice dzieci autystycznych, teoria MI

  ,
  Arkadiusz Piętak

  Arkadiusz Piętak

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  ORCID: 0000-0001-6506-3705
  e-mail: apietak@interia.eu

  Analiza językoznawczo-glottodydaktyczna wyborów translatorskich i błędów językowych popełnianych przez polskich studentów germanistyki

  W artykule przeprowadzono analizę wyborów translatorskich i błędów językowych, które pojawiły się w pracach pisemnych i wypowiedziach studentów germanistyki. Autor dzieli się z czytelnikiem spostrzeżeniami językoznawczo-glottodydaktycznymi, dotyczącymi interferencji, kalki językowej czy wyborów translatorskich w procesie akwizycji języka i przekładu.

  Słowa kluczowe: wybory translatorskie, analiza błędu językowego, interferencja językowa.

  ,
  Marta Wojakowska

  Marta Wojakowska

  Uniwersytet Warszawski
  ORCID: 0000-0003-3933-7148
  e-mail: mb.wojakowska2@uw.edu.pl

  Pandemia a nowe możliwości nauczania języków specjalistycznych

  Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań dydaktycznych, które zostały zastosowane na zajęciach z języka specjalistycznego prowadzonych w trybie zdalnym. Przedmiotem rozważań jest zbadanie, na ile wyżej wspomniane rozwiązania pozwoliły studentom na lepsze przyswojenie treści omawianych na zajęciach.

  Badania przeprowadzone w latach 2019/2020 i 2020/2021 w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego wykazały, że kurs języka francuskiego dla dyplomatów przeprowadzony zdalnie został lepiej oceniony przez studentów niż ten sam kurs odbywający się stacjonarnie. Analiza danych potwierdziła założenie badawcze, że przejście od nauczania stacjonarnego do nauczania cyfrowego dało wykładowcom nowe narzędzia pracy i skłoniło ich do sięgnięcia po mniej powszechnie dotąd stosowane praktyki, które przyczyniły się do wzbogacenia procesu dydaktycznego.

  Rezygnacja z lekcji w trybie stacjonarnym skłoniła nauczycieli do poszukiwania i opracowywania oryginalnych rozwiązań, wykraczających poza dotychczasowe ograniczenia formalne. Wydaje się, że skuteczność niektórych metod zastosowanych podczas pandemii włączy je na stałe do repertuaru środków glottodydaktycznych i może stać się przyczynkiem do dyskusji nad rozwojem zdalnej edukacji językowej.

  Słowa kluczowe: nauczanie języków obcych podczas pandemii, język specjalistyczny, dydaktyka języków obcych, nowe technologie, nauczanie zdalne

  Table of contents - abstracts - artices

  Introduction
  ,
  Marzena Fornal
  The problem of general abstract concepts in the context of cognitive linguistics

  It is now widely believed that the assumptions of the first cognitivist approach in linguistics should be completely replaced by the embodiment paradigm. While there is widespread agreement that the grounding problem is well understood in conceptual metaphor theory, a serious problem arises when trying to explain the mechanism of the emergence of abstract concepts (ungrounding problem, Dove 2016). In this article, I tried to show that the real problem facing embodiment theories is not how abstract thinking is embodied (Lakoff, Barsalou), but how embodied cognition can become abstract. This is the so-called "ungrounding problem" that breaks down into three minor issues: the generalization problem, the flexibility problem, and the dis-embodied problem. As I argue, only the adoption of an intermediate position between the theories of embodiment and distributive theories will allow us to formulate a satisfactory solution. The following article is an approximation of one such intermediate position as Guy Dove's theory of embodied and de-corporeal cognition.

  Keywords: cognitive linguistics, embodied cognition, embodied language, Barsalou, Dove, dis-embodied cognition

  ,
  Włodzimierz Wysoczański
  Behaviour and interpersonal relations recorded in youth slang (based on the material of multi-word units)

  The aim of this article is to show the behaviour and interpersonal relations preserved in the youth slang of the Polish language. In the consolidation of multi-word units, the following are outlined: the plane of arrangements and references between people resulting from the conditions of social life; the sphere of interpersonal behaviour reflecting attitudes towards other people and their manifestations; the domain of action and influence in social interpersonal interactions revealing verbal behaviour. Consideration of the scope of the slang examined shows the actual manifestations of references and dependencies in the social coexistence of people, reveals attitudes and social behaviour in the expressed judgments, and reveals the spectrum of verbal behaviour.

  Keywords: behaviour and interpersonal relations, multiword units, youth slang

  ,
  Elena Nevzorova-Kmech
  Translation of substandard phraseology from Polish into Russian (materials for the translation dictionary of jargon – the example of Dorota Maslowska’s novel “The Polish-Russian War under the White-Red Flag”)

  This article is devoted to the issue of substandard lexicography, and jargon in particular. We present the main problems that the compiler of the dictionary encounters when seeking an equivalent in jargon. The first part presents the main methods of transferring phraseological neologisms into another language. The second part of the article contains information about the history of jargon lexicography. The third section contains a small selection of the collected material for the translation dictionary.

  Keywords: substandard, jargon, phraseology, bilingual lexicography, Polish, Russian

  ,
  Karina Szymańska-Galińska
  Germanisms in the contemporary urban dialect of Poznań – interference of the German language on the Poznań dialect in the context of particular levels of language organization

  The article deals with Germanisms in the contemporary urban dialect of Poznan. The aim of the article is to indicate the influence of German language structures on the lexicon, syntax and phraseology of the Poznań dialect. Germanisms occurring in the lexicon were considered in the context of the formation of Poznań Polish (dialectisms, archaisms, regionalisms) and in chronological terms, based on Bogdan Walczak's studies (three chronological layers of Germanisms). In terms of syntax, reference was made to German grammatical constructions, which were transferred to the Poznań dialect. The division of borrowings in the area of Poznań phraseological units is based on the scheme adopted by the researchers, distinguishing German phraseological units (expressions and phrases) and German idiom units.

  The collected materials showed a great influence of the German language on the presented levels of the organization of the Poznań dialect and a strong rooting of the studied structures in the Polish of the Poznań people.

  Keywords: Germanisms, Poznań dialect, interference, German borrowings in Lexicon, syntax and phraseology of the Poznań dialect

  ,
  Joanna Satoła-Staśkowiak
  Processes of nominalization in sentences expressing a cause-effect relationship as discussed by Jakub Banasiak (on the material of the Polish and Bulgarian languages)

  This article considers Jakub Banasiak’s book, published two years ago. Banasiak describes the nominalization processes in sentences expressing a causal relation drawing on material from the Polish and Bulgarian languages that are interesting for Bulgarists and Slavists. In addition to the examples presented in the monograph and their discussion, the theoretical considerations are noteworthy, and constitute a reminder and introduction to the practical part.

  Keywords: causal relation, Polish language, Bulgarian language, semantics, syntax, predicate-argument structure, nominalization, confrontative grammar

  ,
  Katarzyna Tilgner
  The development of the lexemes for ‘uncle/aunt’, ‘cousin’ and ‘brother/sister-in-law’ in Hispano-Romance and Polish in a comparative perspective

  The aim of the article is to compare the development of some family-related vocabulary from Latin (with PIE backgrounds) to Hispano-Romance with the old and modern Polish terms. The comparative analysis covers the words for uncle’/’aunt, brother/sister-in-law and cousins. The author tries to explain lexical changes with reference to social changes that took place over the centuries.

  Keywords: etymology, comparative ethnology, lexical changes, family

  ,
  Jędrzej Michalik
  Syntax in the light of logopedics – a neurosyntactic approach

  The interdisciplinarity of logopedics and drawing knowledge from medicine, linguistics, psychology and pedagogy make it possible to look at syntax – a subject of interest of linguistics and logopedics – from a new, neurosyntactic and neurostructural perspective. In the traditional approach, syntax – as an element of linguistic competence, and hence, a mental unit, is a subsystem of language that allows the combination smaller components into sequences governed by particular grammar rules. The methodology of speech therapy provides practitioners with strategies thanks to which they can programme and rebuild syntactic competence. On the basis of neurostructural research, it has become possible to distinguish several areas of the brain that are responsible for processing syntax, which implies a completely new therapeutic approach in the science concerning speech disorders.

  Keywords: syntax, neurosyntactics, language programming, speech therapy, speech disorders

  ,
  Dorota Bednarek, Ph.D., Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis, Ph.D.
  Towards research-literate language educators: Unveiling difficulties and delineating pathways of evidence-informed practice

  The aim of our text is to show the potential benefits of developing research literacy of teachers in general and language teachers in particular. We argue that research-literate teachers may effectively draw upon empirical studies and make informed decisions in the classroom, which has the potential to optimise students’ benefits. We emphasise the fact that, by referring to their experiential knowledge, teachers can also assume the role of active researchers who communicate their observations and validate particular teaching techniques or activities for different contexts and needs. By attempting to clarify basic misunderstandings, we see the need for ‘evidence-informed’ practice in teaching, which stems from an ‘evidence-based’ approach popular in medicine, psychology and psychotherapy. Finally, we demonstrate the suitability of various designs of empirical studies to answer different types of research questions, which we exemplify by high-quality studies from language education. Concluding, we call for tighter cooperation and bidirectional exchange of the know-how between teachers and academics.

  Keywords: research literacy; evidence-informed practice; evidence-based practice; efficacy research in education; language teachers; language education

  ,
  Dorota Drużyłowska
  Specifics of teaching closely related languages teaching: The example of teaching Russian to Polish speakers and Polish to Russian speakers

  This article is devoted to the specifics of teaching Slavic languages ​​to other Slavs and focuses on the example of the Russian and Polish languages taught, respectively, to the Polish-speaking and Russian-speaking students. The article provides definitions of key terms such as: language interference, closely related languages, speech skill, speech error. The purpose of the article is to present, explain, characterize and classify some mechanisms of the errors in the speech of the students caused by language interference. An experiment was conducted among 60 respondents, 30 Poles, studying Russian and 30 Russian-native speakers studying Polish. The experimental research proved, that many structures of the native language impede the effective acquisition of the other Slavonic language. The manifestations of language interference at the morphological-syntactic level were studied. The proposed methodology, a kind of "mirror" interpretation of the problem, can be applied when comparing other pairs of Slavic languages in the context of language didactics.

  Keywords: language interference, closely related languages, teaching, Russian as Foreign Language, Polish language, speech skill, speech error, experimental research

  ,
  Anna Pałczyńska
  Keeping University Students Engaged in Online Courses

  This article deals with the possibilities of various virtual teaching tools that can be used to maintain students’ engagement in the process of acquiring knowledge in the context of remote teaching. It discusses such teaching methods as projects and gamification and shows which and how apps can be used to conduct webinars. In the subsequent part of the article, ways of creating interactive worksheets are presented along with the results of a questionnaire concerning the use of BookWidgets as an assessment tool. The final part of the article considers a webinar on interpreting that was part of a series of webinars conducted at AHE in Lodz by the author. The article concludes by encouraging lecturers to take advantage of the Internet to help their students acquire and revise knowledge.

  Keywords: remote teaching, online courses, app, active learning

  ,
  Krzysztof Polok, Magdalena Sadlik
  Teaching the skill of speaking to an autistic learner: A case study

  This paper reports the findings of research that the author conducted in order to investigate the development of English communication skills in learners with autistic spectrum disorders. Information and background about the issue is followed by a brief analysis of theory as presented in the literature. In the first part of the paper, the authors examine the relationship between appropriate therapy, understanding the disorder, using specific teaching methods, and the effective learning of communication skills in English. As shown in the literature, learning a language can bring therapeutic benefits and the use of particular teaching techniques has great effects on the development of English communication skills in autistic children. Furthermore, the subsequent part of the paper presents the results of the author's work with a student suffering from Asperger's syndrome. The paper ends with conclusions drawn as a result of the case study.

  Keywords: SEN, autism spectrum disorders, English language teaching/learning, interactive methods, Asperger’s Syndrome, parents of autistic children, the MI theory

  ,
  Arkadiusz Piętak
  Linguistic and SLA analysis of translation choices and linguistic errors made by Polish students of German philology

  The article analyses the translation choices and linguistic errors that appeared in the written works and statements of German philology students. The author shares with the reader linguistic and SLA observations on interference, calques or translation choices in the process of language acquisition and translation.

  Keywords: translation choices, linguistic error analysis, linguistic interference.

  ,
  Marta Wojakowska
  Pandemic and new opportunities for teaching specialised languages

  The aim of this article is to present teaching solutions that have been used in language classes conducted remotely. The article considers the extent to which the teaching solutions allowed students to better assimilate the content discussed in class. Research conducted in 2019/2020 and 2020/2021 at the Department of French Philology, University of Warsaw, revealed that a French for Diplomats course conducted remotely was better evaluated by students than the same course held onsite. The analysis of the data confirmed the research assumption that the shift from face-to-face to digital teaching gave lecturers new tools for their work and prompted them to reach for practices that were less commonly used before, which contributed to the enrichment of the teaching process. The abandonment of the classroom in the stationary mode has prompted teachers to seek and develop original solutions that go beyond the previous formal limitations. It seems that the effectiveness of some of the methods used during the pandemic will be adopted permanently and form part of the discussion on the development of remote language education.

  Keywords: language teaching during a pandemic; language teaching for professional purposes; language didactics; new technologies; remote teaching