Archiwum

 • Archiwum - 1(1)/2007 ISSN 1897-0389

  Współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze
  Językoznawstwo nr 1(1)/2007 ISSN 1897-0389

  Spis treści

  1. Wstęp 5
  2. Piotr Fąka Dialog – koncepcje, problemy badawcze, kontrowersje 7
  3. Aleksandra Frątczak Rola gestu w komentowaniu wydarzeń społeczno-politycznych 1\
  4. Anna Kochman-Mikołajczyk Ewolucja wybranych nazw człowieka w języku polskim 39
  5. Justyna Lewandowska Kategorie percepcyjne w twórczości Joanny Ślósarskiej 61
  6. Paulina Łuczeńczyk Funkcja perswazyjna czasownikowej kategorii osoby w kazaniu 79
  7. Edyta Joanna Łukaszuk Pozorna synonimia leksemów w języku niemieckim 89
  8. Anna Maria Mikołajczyk Topos anioła w poezji księdza Jana Twardowskiego. Realizacje językowo-tekstowe 95
  9. Tomasz Oszczęda Środki perswazji i argumentacja w Rozmowach Polaka z Włochem Łukasza Górnickiego 109
  10. Joanna Rechcińska Wiadomości TVP 1 jako przejaw manipulacji w serwisie informacyjnym 119
  11. Grażyna Sawicka Obraz językowego kontinuum 139
  12. Zdzisława Staszewska Językowe odbicie ludzkiego dążenia do doskonałości wyrażone w Modlitwach Wacława 153
  13. Katarzyna Wołowska Paradoks jako odwrócenie wartości w perspektywie interpretacyjnej semantyki tekstu F. Rastiera 195
  14. Abstracts 203

  Streszczenie

  Anna Kochman-Mikołajczyk
  Ewolucja wybranych nazw człowieka w języku polskim

  Niniejszy artykuł poprzez analizę rozwoju językowego wybranych wyrazów dotyczących nazw człowieka przedstawia wyodrębniające się wśród prezentowanych wyrazów dwie kategorie semantyczne. Analiza semantyczna wyodrębnia słowa, które w trakcie rozwoju znaczenia podlegają wartościowaniu i nacechowaniu oraz wyrazy, które pozostają względem siebie w relacjach semantycznych.

  ,
  Justyna Lewandowska
  Kategorie percepcyjne w twórczości Joanny Ślósarskiej

  Artykuł ten prezentuje fragment pracy magisterskiej zatytułowanej "Kategorie percepcyjne w twórczości Joanny Ślósarskiej". Przedstawione w nim interpretacje semantyczne leksemów, związków wyrazowych, połączeń i użyć metaforycznych, jakie odnaleźć można w wierszach J. Ślósarskiej, dotyczą wyłącznie zmysłu węchu. Wybór tej akurat, najmniej zaakcentowanej w omawianej twórczości, ścieżki percepcyjnej motywowany jest chęcią zwrócenia uwagi na bodźce, które w porównaniu z innymi (wzrokowymi, dotykowymi, słuchowymi czy węchowymi) stosunkowo rzadko wypełniają liryczną przestrzeń utworów poetyckich. Umieszczona pod interpretacjami, językowa analiza charakterystycznych dla poezji J. Ślósarskiej zestawień leksemów nie tylko stanowi ich swoiste uzupełnienie i zarazem podsumowanie, ale także wskazuje specyficzny dla poetki sposób komponowania lirycznych obrazów.

  ,
  Paulina Łuczeńczyk
  Funkcja perswazyjna czasownikowej kategorii osoby w kazaniu

  Praca dotyczy zagadnienia czasownikowej formy osoby pod kątem jej wartości perswazyjnej. Użycie form osobowych czasownika wraz z odpowiednimi zaimkami ma określić charakter relacji nadawczo-odbiorczych w kazaniu. W artykule są wyszczególnione formy osobowe o najwyższej i najniższej sile illokucyjnej.

  Abstract

  Piotr Fąka
  Dialogue – concepts, research problems, controversies

  This article concerns the problem of personal verb- form and its persuasive value.The usage of personal verb-forms with appropriate personal pronouns determines the character of sender-receiver relations in sermon. The article describes personal verb-forms with the biggest and the smallest illocutionary force.

  ,
  Edyta Joanna Łukaszuk
  Apparent sSynonymy of lexemes in German

  The aim of my work is to create a device of correct translation and correct understanding of statements containing some idioms and having the metaphorical meaning in one way. The material base which has become the basis for comparative research, comes from (I) the author’s own observations of use of German, (II) the comparison with dictionary definitions and partially (III) from surveys that were carried out by herself in German academic environment. The work focuses mainly on the material and might form the basis for formulating insights of the theoretical nature or reviewing semantic conceptions. Problems arise as a result of translation, since the meanings of separate words update each time and bilingual dictionaries are insufficient to retain the correct and consistent with custom usage. The ambiguity of dictionary translations or excessive simplifications in quest for Polish equivalents notes the necessity for taking into consideration the situation of the use. The present material contains types of linguistic situations presenting problems in the interlingual translation.

  ,
  Anna Maria Mikołajczyk
  Angel’s topos in Jan Twardowski’s poetry. Language-text relations

  This article aims to demonstrate the multilevel nature of the world of angels in Jan Twardowski’s poetry, which is the result of his exceptional lingual creativity.
  The attempt to describe his work’s complexity is made by conducting a study of coherence of his texts, i.e. lexical and grammatical connections, with use of literature theory and foundations of cognitive science.
  One of many angel conceptualisations is analysed, namely ‘An angel existing in other realms of this world’.

  ,
  Tomasz Oszczęda
  The Means of persuasion, and the argumentation in Rozmowy Polaka z Włochem by Łukasz Górnicki

  The aim of the author of this article is to bring closer language methods of the influence by the speaker of a verbal message on the views of the hearer, applied in the obscure 16th-century work written in 1587 by Łukasz Górnicki entitled Rozmowy Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich. The work has a form of dialogue. It brings up issues of the political and legal situation prevailing in Poland at the close of the 16th century. Interlocutors, that is representing different stands – a foreigner (an Italian criticizing Polish rights) and a Pole (convinced of their righteousness) use, during a polemics, various methods of persuasion by means of which they attempt to persuade each other of their arguments’ rightness; the following methods are: citing authorities, supporting the theory with examples and quotations, analogies, putting questions, making references to historic events known from literature, and, what concerns only the Pole, presenting himself unfavourably.

  ,
  Joanna Rechcińska
  TVP 1 News as a manifestation of manipulation in a news broadcast
  The motivation for undertaking this theme became the numerous charges on appearing non-typical for the informative style function – the opinion-forming function inconsistent with principles regulated by different kind of legal instruments, and above all, however, the suspicion media of manipulating public opinion. The author was trying to reveal in the collected material (main editions of TVP1 News) the multidimensional character of the phenomenon of manipulation in the information transfer, indicating its existence in visual aspect, verbal aspect and as a result of connection of both. The multi-faced character became also the basis for classification the material. The exceptional facet of the work has forced to create a new definition of manipulation, meeting the specific conditions; for this reason the definition says the manipulation is an implicit, intended action of the speaker, aimed at creating an intentional image of reality, parallel to the speaker’s assumption that the hearer is not aware of that. The findings prove that the hearer, through the intended actions of the speaker becomes persuaded to perceive information mindlessly and to treat it as if it was the real event. It might be said that it is a specific kind of enslavement that imposing on a viewer the specific line of interpretation of presented events, at the same time does not give her/him the possibility of other analysis.
  ,
  Grażyna Sawicka
  The concept of linguistic continuum

  The author in her explanation of the linguistic continuum invokes the concept of mathematical and physical continuum (broadly considered by Henri Poincare’s publication).
  The author argues that language, as a natural phenomenon, is characterised by similar structure and methods of usage as other continua in the universe. As such, it is also subject to certain conventionalisation.
  Application of the continuum concept makes it possible to capture the language system as a whole.

  ,
  Zdzisława Staszewska
  Reflection of human pursuance of perfection expressed in Modlitwy Wacława

  The presentation of people pursuing there desire for perfection reflected in specific language used in Modlitwy Wacława [Waclaw’s prayers] brings attention to its various aspects isolated in individual sub-systems.
  Lexical reflection of this spiritual development of medieval man are individual laxems and phareological structures in a variety of semantic fields (for example: righteousness, love, truth, happiness and salvation), which are analysed in this article.

  ,
  Katarzyna Wołowska
  Paradox as a reversal of values in the interpretation perspective of F. Rastier’s text semantics

  Axiological aspect of the statement is revealed fully only after the analysis of the entire discourse is complete. The categories of values are difficult to capture: their boundaries are indistinct, they are of gradual nature, which is situated somewhere between individual and social dimension. This is why evaluation often leads to paradoxical statements based, for example, on repeating the same sentences with identical of modified meaning in various contexts (especially at macro-generic level).